Nagroda im. J. Perzanowskiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego corocznie ogłasza konkurs o Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego: jedna Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską z zakresu szeroko rozumianej kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski. Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia roku, za który przyznawana jest nagroda, albo prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu tegoż roku. Zgłoszenie pracy  odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: nagroda@iphils.uj.edu.pl. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin. Konkurs za 2016 rok został rozstrzygnięty w dniu 18.05.2017, prace do konkursu za rok 2017 należy zgłaszać do dnia 15 lutego 2018. 

Kapituła Nagrody

Oceny zgłoszonych prac na podstawie zleconych opinii Ekspertów dokonuje Kapituła Nagrody w składzie:

  • prof. dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)
  • dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)
  • dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)
  • dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
  • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)
  • dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
  • dr Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
  • dr Marta Siedlecka (Redaktor Rocznika Kognitywistycznego)
  • dr hab. Michał Wierzchoń (Dyrektor Instytutu Psychologii UJ)

Dotychczasowi laureaci konkursu

2009 - Maciej Taraday i Mira Marcinów (za prace magisterskie) 

2010 - Błażej Skrzypulec i Anna Anzulewicz (za prace magisterskie)

2011 - Marek Muszyński (za pracę magisterską) oraz Magdalena Senderecka (za pracę doktorską)

2012 - Adrianna Smurzyńska, Paweł Mandera (za prace magisterskie) oraz  Anna Chuderska (za pracę doktorską)

2013 - Magdalena Ferdek, Urszula Górska (za prace magisterskie) oraz Konrad Werner (za pracę doktorską)

2014 - Aleksandra Krogulska, Zuzanna Skóra (za prace magisterskie) oraz Marta Siedlecka i Krystian Barzykowski (za prace doktorskie)

2015 - Aleksandra Sadowska (za pracę magisterską) oraz Błażej Skrzypulec (za pracę doktorską)

2016 - Marta Sokólska (za pracę magisterską) oraz Krystyna Bielecka (za pracę doktorską)