Procedura obrony pracy dyplomowej

Co należy zrobić przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Zgodnie z § 18 Regulaminu Studiów:
 
1. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez opiekuna pracy, zarówno w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.
2. W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 3, student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez opiekuna pracy, zarówno w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca zimowej sesji poprawkowej (semestru zimowego) w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.
3. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna pracy najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.
 
Ponadto na 30 dni przed planowaną obroną należy przesłać do sekretariatu tytuł pracy zatwierdzony przez promotora (również w j. angielskim, jeśli student chce uzyskać odpis w tym języku) oraz nazwisko promotora. 
 
Po wprowadzeniu przez sekretariat niezbędnych danych do systemu USOS, student ma obowiązek wprowadzenia pracy do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) zgodnie z następującą instrukcją.
 
Po wprowadzeniu pracy do systemu APD, student przesyła do dra Krzysztofa Posłajki informację, że orginalność pracy może zostać poddana weryfikacji w systemie antyplagiatowym.
 
Na 10 dni przed obroną (najpóźniej do 30 września) student składa w sekretariacie: 
 

a) uzupełniony i wydrukowany formularz dla absolwentów UJ,

b) oświadczenie wydrukowane z APD po zarchiwizowaniu pracy, 
 
c) zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (5 szt - wersja polska, każdy odpis w języku obcym dodatkowo 1 szt),
 
d) dowód wpłaty (60 zł - wersja polska, każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł; numer konta, na który należy wpłacić wymaganą kwotę znajduje się na koncie USOS w zakładce „Płatności"),
 
e) pracę licencjacką lub magisterską, wydrukowaną z APD,
 
f) wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym, jeśli student wnioskuje o taki odpis.
 
Wybór na promotora pracy licencjackiej albo magisterskiej pracownika naukowego spoza Instytutu Filozofii UJ musi zostać zaakceptowany przez Kierownika Studiów oraz Radę Instytutu Filozofii UJ. Wybór na promotora pracy magisterskiej pracownika nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego musi zostać zaakceptowny przez Kierownika Studiów oraz Radę Wydziału Filozoficznego UJ.  

Przebieg egzaminu dyplomowego

Zalecenia Rady Naukowej IF w sprawie egzaminów dyplomowych.

Egzamin dyplomowy rozpoczyna się od kilkuminutowej prezentacji głównych tez oraz wyników pracy licencjackiej albo magisterskiej. Podczas referatu student może odwoływać się do przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej (nie jest to jednak konieczne). Następnie każdy z trzech członków komisji (przewodniczący komisji, recenzent, promotor) zadaje jedno pytanie dotyczące bezpośrednio pracy dyplomowej albo, nieco ogólniej, dyscypliny, której praca dotyczy. W części zamkniętej dla studenta/ki komisja ocenia udzielone odpowiedzi oraz uzgadnia ocenę z egzaminu oraz z pracy dyplomowej. Końcowa ocena studiów składa się w 4/8 ze średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych w toku studiów, w 3/8 - z oceny pracy dyplomowej oraz w 1/8 - z oceny z egzaminu dyplomowego.