Procedura obrony pracy dyplomowej

Co należy zrobić przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej?

 
Zgodnie z § 18 Regulaminu Studiów:
 
1. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez opiekuna pracy, zarówno w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.
2. W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 3, student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez opiekuna pracy, zarówno w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca zimowej sesji poprawkowej (semestru zimowego) w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.
3. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna pracy najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.
3a. Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia.
4. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.
 
Ponadto, w związku z Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku studenci zobowiązani są do zgłoszenia (na adres mailowy - katarzyna.jakusik@uj.edu.pl) ostatecznego tematu pracy zatwierdzonego przez promotora (również w j. angielskim, jeśli student chce uzyskać odpis w tym języku) co najmniej trzy tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż na trzy tygodnie przed końcem roku akademickiego. W maitu takim powinna być również zawarta informacja o wszystkich odpisach dyplomu, o które student będzie wnioskować (wersja polska 60zł, każdy odpis w języku obcym – 40 zł).
 
Po wprowadzeniu przez sekretariat niezbędnych danych do systemu USOS, student ma obowiązek wprowadzenia pracy do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) zgodnie z następującą instrukcją.
 
UWAGA: Praca powinna zostać obroniona do 30 dni od jej zarchiwizowania
 
Praca wprowadzona do systemu APD przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Otwartym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „systemem OSA”. Wynik weryfikacji w formie raportu jest dostępny w systemie OSA oraz przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor, po zapoznaniu się z raportem, dokonuje oceny oryginalności pracy. Otrzymany raport drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie jednostki, w której przeprowadzany jest egzamin dyplomowy.
 
Na 10 dni przed obroną (najpóźniej do 30 września) student składa w sekretariacie: 
 

a) uzupełniony i wydrukowany formularz dla absolwentów UJ,

b) oświadczenie wydrukowane z APD po zarchiwizowaniu pracy, 
 
c) zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (5 szt - wersja polska, każdy odpis w języku obcym dodatkowo 1 szt),
 
d) dowód wpłaty (60 zł - wersja polska, każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł; numer konta, na który należy wpłacić wymaganą kwotę znajduje się na koncie USOS w zakładce „Płatności"),
 
e) pracę licencjacką lub magisterską, wydrukowaną z APD i zbindowaną/ oprawioną (praca po egzaminie zostaje zwrócona studentowi)
 
f) wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym, jeśli student wnioskuje o taki odpis.
 

UWAGA: Proszę pilnować, aby wszystkie zaliczenia pojawiły się w systemie USOSWeb również na 10 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego! Brak wpisanych ocen skutkuje brakiem możliwości rozliczenia, bez którego nie może odbyć się egzamin dyplomowy.

Ważne jest również to, że recenzje w systemie powinny pojawić się najpóźniej tydzień przed egzaminem dyplomowym.

Wybór na promotora pracy licencjackiej albo magisterskiej pracownika naukowego spoza Instytutu Filozofii UJ musi zostać zaakceptowany przez Kierownika Studiów oraz Radę Instytutu Filozofii UJ. Wybór na promotora pracy magisterskiej pracownika nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego musi zostać zaakceptowny przez Kierownika Studiów oraz Radę Wydziału Filozoficznego UJ.  

Przebieg egzaminu dyplomowego

Zalecenia Rady Naukowej IF w sprawie egzaminów dyplomowych.

Egzamin dyplomowy rozpoczyna się od kilkuminutowej prezentacji głównych tez oraz wyników pracy licencjackiej albo magisterskiej. Podczas referatu student może odwoływać się do przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej (nie jest to jednak konieczne). Następnie każdy z trzech członków komisji (przewodniczący komisji, recenzent, promotor) zadaje jedno pytanie dotyczące bezpośrednio pracy dyplomowej albo, nieco ogólniej, dyscypliny, której praca dotyczy. W części zamkniętej dla studenta/ki komisja ocenia udzielone odpowiedzi oraz uzgadnia ocenę z egzaminu oraz z pracy dyplomowej. Końcowa ocena studiów składa się w 4/8 ze średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych w toku studiów, w 3/8 - z oceny pracy dyplomowej oraz w 1/8 - z oceny z egzaminu dyplomowego.