Procedura obrony pracy dyplomowej

Co należy zrobić przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Student najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przesłać drogą mailową do Sekretariatu prowadzącego tok studiów następujące dane dotyczące pracy:
 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora pracy
 • język pracy
 • dane promotora
 • dane recenzenta
 • dane przewodniczącego Komisji

Wprowadzenia pracy do systemu AP (do ostatecznej akceptacji przez promotora), należy dokonać najpóźniej na dwa tygodnie przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

WAŻNE - Aktualne Zarządzenia Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych:

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku​ w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Ponadto, na 10 dni przed egzaminem student powinien przesłać do sekretariatu w formie mailowej:

 1. dowód wpłaty - polska wersja 60 zł, plus każdy dodatkowy odpis w języku obcym - 40 zł (numer konta, na który należy wpłacić wymaganą kwotę, znajdą Państwo na swoich kontach USOS w zakładce „Płatności"),
 2. podpisany wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (skan) 
 3. Dodatkowo absolwent zobowiązany jest to wypełnienia formularza Biura Karier dostępnego po zalogowaniu pod linkiem https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

UWAGA! W momencie uzyskania wpisów wszystkich ocen w systemie USOSWeb należy zgłosić program do rozliczenia oraz drogą mailową poinformować o tym fakcie Sekretariat.

Przydatne linki:

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl i można zalogować się do niego przez Centralny Punkt Logowania

Instrukcja wprowadzenia pracy do APD: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

Przebieg egzaminu dyplomowego

Obrona pracy licencjackiej

Egzamin licencjacki i obrona pracy odbywają się przed komisją, którą kieruje pracownik samodzielny, a która obejmuje promotora i recenzenta.

Egzamin obejmuje prezentację pracy (poniżej 10min) przez dyplomanta oraz 3 pytania od komisji.

W prezentacji dyplomant powinien:

 • jasno przedstawić dziedzinę pracy,
 • cel pracy, ew. problem badawczy i motywację do jego podjęcia
 • uzyskane wyniki i ich ewaluację

Zalecenia Rady Naukowej IF w sprawie egzaminów dyplomowych.

Egzamin dyplomowy rozpoczyna się od kilkuminutowej prezentacji głównych tez oraz wyników pracy licencjackiej albo magisterskiej. Podczas referatu student może odwoływać się do przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej (nie jest to jednak konieczne). Następnie każdy z trzech członków komisji (przewodniczący komisji, recenzent, promotor) zadaje jedno pytanie dotyczące bezpośrednio pracy dyplomowej albo, nieco ogólniej, dyscypliny, której praca dotyczy. W części zamkniętej dla studenta/ki komisja ocenia udzielone odpowiedzi oraz uzgadnia ocenę z egzaminu oraz z pracy dyplomowej. Końcowa ocena studiów składa się w 4/8 ze średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych w toku studiów, w 3/8 - z oceny pracy dyplomowej oraz w 1/8 - z oceny z egzaminu dyplomowego.