Przygotowanie pracy dyplomowej

Struktura pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej)

Praca dyplomowa powinna zawierać:

  • stronę tytułową w języku polskim (wzór strony tytułowej - link)
  • stronę tytułową w języku angielskim
  • abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)
  • abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w języku angielskim (3-5 słów)
  • bibliografię uporządkowaną alfabetycznie
  • przypisy i cytowania dolne, przygotowane zgodnie z normą wydawniczą właściwą dla tematyki badań i wybraną w uzgodnieniu z promotorem
  • spis treści oraz spis ilustracji i rysunków - na początku pracy

Bardziej szczegółowe standardy edytorskie można znaleźć tutaj.

Objętość pracy licencjackiej - od połowy do jednego arkusza wydawniczego (od 20 do 40 tys. znaków, 11 - 22 strony znormalizowane).

Objętość pracy magisterskiej - co najmniej jeden arkusz wydawniczy (standaryzowany maszynopis) w przypadku prac o istotnym komponencie empirycznym, a w pozostałych przypadkach - co najmniej dwa arkusze wydawnicze.

Pozostałe szczegółowe wymogi formalne ustala promotor pracy, który jest odpowiedzialny za jej finalny kształt.